Toegang tot de website

Door het loutere raadplegen of gebruiken van de website www.daeco-onlineshop.be   (hierna de Site genoemd) wordt u geacht automatisch deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

 

Bescherming van de privacy

Het beleid in verband met de eerbiediging van de persoonsgegevens wordt toegelicht in de privacy policy.

 

Doeleinde van de website

www.daeco-onlineshop.be   

 

Inhoud van de website

Daeco bikes beheert de Site opdat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden opduiken in de informatie die ter beschikking wordt gesteld. Indien de op de Site verschafte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal Daeco bikes alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld of indien u dienaangaande vragen wenst te stellen, kunt u Daeco bikes  contacteren via de pagina « Contact ».

De inhoud van de Site (daarbij inbegrepen de hyperlinken) kan op ieder ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd door Daeco bikes zonder enige waarschuwing noch mededeling.

 

Intellectuele eigendom

De teksten, foto`s, pagina-instellingen, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen die op de Site zijn afgebeeld, worden beschermd door het auteursrecht. De benamingen, logo`s, tekeningen, slogans en databases zijn beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van het geheel of een gedeelte van de Site, onder welke vorm en met welk middelen ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Daeco bikes. De gebruikers van de Site verbinden er zich uitdrukkelijk toe integraal de auteursrechten die toebehoren aan Daeco bikes en aan derden te respecteren. Daeco bikes behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij gepast acht teneinde de aantasting van haar auteursrechten te verhinderen of te beëindigen en dit zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge deze maatregelen.

Daeco bikes laat de gebruiker enkel toe de gegevens van de Site te kopiëren, af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat dit gebeurt in het kader van privé-doeleinden, niet ten lucratieve titel en mits duidelijk leesbare vermelding van de bron (adres van de Site en vermelding van de coördinaten van Daeco bikes), dit met uitsluiting van enige reproductie en communicatie voor commerciële doeleinden, distributie of commercialisering.

 

 

 

 

Hyperlinken naar de website

Met uitzondering van de verwijzing in een zoekmotor of gids, dient het creëren van een link naar de Site te worden meegedeeld aan de beheerder van de Site. De link dient als dusdanig te worden gerealiseerd dat er zich een nieuw bijkomend venster opent in het navigatiesysteem waarin enkel de Site wordt aangeboden. Deep linking is verboden.

 

Aansprakelijkheid van de gebruiker

Door het consulteren van de informatie op de Site, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden en is hij alleen aansprakelijk voor het eventuele gebruik van de gegevens of de informatie die te zijner beschikking worden gesteld op de Site.

Daeco bikes  draagt daarbij geen enkele aansprakelijkheid.

 

Beveiliging van de website

Bepaalde zones van de Site kunnen worden voorbehouden en verbonden aan toegangsmodaliteiten. In geval van aantasting van de Site, computercriminaliteit of elke andere niet geautoriseerde poging om toegang te krijgen tot dat gedeelte van de Site, kan Daeco bikes alle wettelijke middelen gebruiken die ten hare beschikking zijn om de integriteit van de Site te handhaven en dit in samenwerking met de bevoegde gerechtelijke autoriteiten en politiediensten.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Uw bezoek aan de Site houdt uw akkoord in met deze gebruiksvoorwaarden en veronderstelt dus een online akkoord. U aanvaardt dat elke betwisting of vordering betreffende de Site of betreffende enig gegeven dat erop vermeld staat, zal worden beheerst door het Belgische recht. Bovendien erkent u de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de plaats waar Daeco bikes gevestigd is.

© 2010 - 2024 DAECO bikes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel